ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Национално здружение на сопственици на приватни шуми

НЗСПШ со своето делување го промовира одржливото користење на шумите во приватна сопственост, а својата одржливост цели да ја оствари преку давање на широк спектар на услуги кон своето членство.​

Да зборуваме за климатските промени

Актуелно

Конкурс е отворен за сите млади лица на возраст од 6 до 18 години, односно за сите ученици од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ и ОСУ „Ацо Русковски“ во Општина Берово, ООУ„Никола Петров Русински“ с.Русиново, Општина Берово и ООУ„Ванчо Китанов“ во Општина Пехчево…

Копното на планетата Земја е покриено со шуми кои се живеалишта со голема биолошка разновидност, со што патем се обезбедуваат разновидни добра кои се важни за преживувањето на луѓето и животната средина. Шумите се природни регулатори на климата, а воедно се многу распространети во нашата држава…

Подигнување на капацитетите на НЗСПШ, подобрување на отчетноста и одржливоста и воспоставување на партнерство за климатски промени со локални институции и организации преку подобрена вклученост во создавање на јавното мислење и учество во развојот на политките на локално ниво во…

Close Menu