ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Информација за приватното шумарство во Хрватска

Почитувани сопственици на приватни шуми

Со оглед на долгогодишната соработка во рамките на РЕФОРД, ги објавуваме новостите и достигнувањате на нашите соработници и колеги од хрватска кои ги објавуваат во ‘Hrvatski savez udruga privatnih sumovlasnika’ т.е. во нивното гласило кое вие со помош на нашиот линк можете да го видите во оригинал. Искористете ја можноста на најдиректен начин да се запознаете со местото и улогата на шумарството во Р. Хрватска и начинот како би можеле ние да го подобриме шумарството во Македонија. Тоа представува одличен начин како одредени доктринарни искуства можеме да ги примениме за подобрување на состојбите во приватното шумарство со посебен акцент на субвенционирањето и поддршката на сопствениците на приватни шуми во Хрватска и руралниот развој воопшто.

Посетете го следниот линк https://www.hsups.hr/

Со Почит,
Председател на НЗСПШ

Војо Соколовсkи

Close Menu