ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Конкурс за ученици

Согласно Договор за грант склучен помеѓу Еко Свест и НЗСПШ број на проект 31/0302 од 23.09.2019 година од програмата за мали грантови во име на проектот „Да зборуваме за климатските промени“ за спроведување на проектот насловен „Зборувај гласно делувај јасно, во рамки на своите проектни активности, во соработка со основните и средното училиште во Берово и Пехчево, Националното Здружение на сопственици на приватни шуми распишува

Втор Јавен повик за спроведување на

Литературен и ликовен конкурс на тема „Климатски промени и шумите“

Овој конкурс е отворен за сите млади лица на возраст од 6 до 18 години, односно за сите ученици од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ и ОСУ „Ацо Русковски“ во Општина Берово, ООУ„Никола Петров Русински“ с.Русиново, Општина Берово и ООУ„Ванчо Китанов“ во Општина Пехчево. Испратените литературни творби (поезија или проза) и ликовни творби треба да се однесуваат на темата „Климатските промени и шумите“. Нема ограничување во однос на форматот на кој треба да бидат изготвени творбите, секој ученик сам бира во кој формат ќе ги достави литературните или ликовните творби, техника на изработка, број на зборови и слично, важно е да се внимава да биде во рамки на темата „Климатските промени и шумите“.

Секоја литературна и ликовна творба треба да ги содржи следниве податоци за авторот:

– Име и презиме

– Одделение/Клас во кој се запишани во тековната учебна година и училиште

– Населено место

– Телефон за личен контакт од ученикот или телефон за контакт од родител/старател на ученикот.

Конкурсот ќе трае во периодот од 8 октомври 2020 година, заклучно со 20.10.2020 година најдоцна до 24:00 часот.

Со оглед на состојбата во државата со вирусот КОВИД – 19, поради неможноста творбите да бидат доставени во хартиена верзија во училиштата, истите треба да се испратат во електронска верзија на емаил адресата на НЗСПШ: macprifor@yahoo.com. Заедно со литературните или ликовните творби е потребно да бидат доставени и податоците наведени погоре за испраќачот.

Конкурсот е од награден карактер, така што најдобрите четири литературни творби (во секое училиште по една творба) и најдобрите четири ликовни творби (во секое училиште по еден цртеж) ќе бидат наградени со Power BankОстанатите творби ќе бидат наградени со благодарница за учество од страна на Националното Здружение на сопственици на приватни шуми . 

По објавувањето на конкурсот ќе биде формирана Комисија за разгледување и оценување на доставените литературни и ликовни творби составена од претставници од Националното Здружение на сопственици на приватни шуми и наставници/професори од предметните области од наведените училишта.

Испратените творби ќе бидат искористени за проектните активности во рамки на проектот „Зборувај гласно делувај јасно“ така што на последниот настан кој ќе биде реалзизиран во рамки на проектните активности, ќе бидат презентирани на изложба.

Проектот „Да зборуваме за климатските промени“ го имплементираат Еко-свест, CNVP Македонија и ДЕМ, а е финансиран од Европската Унија. Содржината на овој документ е одговорност исклучиво на авторот и во ниеден случај не може да се смета дека ги отсликува ставовите на Европската Унија.

Close Menu